OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
2021-03-03

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

I. Zamawiający

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

II. Dane kontaktowe Zamawiającego

ul. Cieszyńska 24
43-300 Bielsko-Biała
RIK: 93/2016
NIP: 5472158573
REGON: 363661944
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Krzysztof Bielejewski – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Finansów adres e-mail: inwestycje@sfr.com.pl

nr tel.: +48 33 812 63 41

III. Podstawa prawna

Wstępne konsultacje rynkowe są prowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

IV. Przedmiot zamówienia

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej.

V. Cel przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Zamawiający planuje przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej.

 2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej tj. w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

 3. Zamawiający w szczególności oczekuje, że wstępne konsultacje rynkowe pozwolą na rozeznanie na rynku odnośnie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy.

 4. W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych składają zgłoszenia do udziału w konsultacjach.

 2. Zgłoszenia można składać:

 1. a)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:inwestycje@sfr.com.pl

 2. b)  osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 1. Termin składania zgłoszeń: 15/03/2021 godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. Wnioski o dopuszczenie do udziału złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

 2. W treści zgłoszenia należy podać dane identyfikujące podmiot zainteresowany udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych (pełna nazwa i forma prawna podmiotu) oraz adres e- mail, nr tel. kontaktowego a także imię i nazwisko osoby do kontaktu, z którą indywidualnie zostanie ustalony termin wstępnych konsultacji rynkowych. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 3. Zamawiający nie wymaga od podmiotu składającego zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych złożenia oferty merytorycznej.

 4. Zamawiający będzie prowadził wstępne konsultacje rynkowe z prawidłowo umocowanymi przedstawicielami zainteresowanych podmiotów w okresie od dnia 17/03/2021r. do dnia 27/03/2021 r. W przypadku gdy w imieniu podmiotu przystępującego do wstępnych konsultacji rynkowych działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika z bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, wówczas należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych stosowne pełnomocnictwo. W dniu konsultacji należy okazać Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli w oryginale lub poświadczonej kopii nie zostanie dołączone do zgłoszenia.

 5. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w niniejszym ogłoszeniu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione wszystkie podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym ich etapie lub odwołania konsultacji bez podania przyczyny.

VII. Zasady przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

 2. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

 1. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem we wstępnych konsultacjach.

 2. Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wyłącznie podmioty, które:

  1. a)  dokonały zgłoszenia do udziału w konsultacjach poprzez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie określonym w pkt. VI ppkt. 3 powyżej;

  2. b)  dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie zrealizowania w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, zamówienia, którego przedmiotem były roboty budowlane dotyczące inwestycji o podobnym charakterze jak planowana przez Zamawiającego inwestycja.

 3. Inwestycja o podobnym charakterze, o której mowa w pkt 4 lit. b) powyżej to budowa obiektu kultury rozumianego jako muzeum, teatr, sala koncertowa, galeria sztuki lub inny podobny obiekt kultury, o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) brutto.

 4. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim. W razie konieczności, podmiot uczestniczący w konsultacjach będzie zobowiązany zapewnić tłumacza na swój koszt.

 5. Prowadzone konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993. r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.30), jeżeli podmiot uczestniczący w konsultacjach, nie później niż w momencie przekazania informacji Zamawiającemu zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym podmiotom.

 6. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w formie spotkań ustalanych każdorazowo przez Zamawiającego z podmiotem zainteresowanym w miejscu ustalonym przez Zamawiającego i podmiot zainteresowany. Spotkania mogą odbywać się indywidualnie z jednym podmiotem zainteresowanym lub z kilkoma podmiotami równocześnie. Spotkania będą odbywać się w Warszawie lub w innym miejscu ustalonym przez Zamawiającego i podmiot zainteresowany. Spotkania będą mogły odbywać się również w formule on-line za pomocą środków komunikacji na odległość.

 7. Przystąpienie do wstępnych konsultacji rynkowych oznacza bezwarunkową zgodę podmiotu uczestniczącego na bezpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszelkich przekazanych Zamawiającemu informacji w ramach udzielanego w przyszłości zamówienia.

 8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

 1. Wszelkie pytania dotyczące procedury i zasad wstępnych konsultacji rynkowych należy kierować na adres e-mail: inwestycje@sfr.com.pl.

 2. Zamawiający o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych poinformuje wszystkie podmioty uczestniczące w konsultacjach oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej.

Załączniki:

1. Regulamin Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych;  /assets/uploaded/Za%C5%82a%CC%A8cznik%20nr%201%20-%20Regulamin%20-%20do%20og%C5%82oszenia%20o%20wste%CC%A8pnych%20konsultacjach%20rynkowych%20GW%20SFR%2002.03.2021%282%29.pdf
2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

poprzedzających planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy. /assets/uploaded/Za%C5%82a%CC%A8cznik%20nr%202%20-%20Wzo%CC%81r%20zg%C5%82oszenia%20-%20do%20Og%C5%82oszenia%20o%20wste%CC%A8pnych%20konsultacjach%20rynkowych_GW_SFR_ver%20WS_AW%281%29.docx