Dodaj do koszyka zamówień

Produkt:

Liczba sztuk:

Wartość:

0.00 PLN

Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

03-11-2013
Z Bolkiem i Lolkiem dbam o ekologię i zdrowie

Z Bolkiem i Lolkiem dbam o ekologię i zdrowie                  
   
W ramach obchodów  50- lecia Bolka i Lolka zorganizowany został konkurs na najciekawszą pracę  „Z Bolkiem i Lolkiem dbam o ekologię i zdrowie”. Poniżej przedstawiamy regulamin tego konkursu..
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs plastyczny na najciekawszą pracę  „Z Bolkiem i Lolkiem dbam o ekologię i zdrowie”
w ramach obchodów 50-lecia Bolka i Lolka. Realizowany będzie  w  przedszkolach w grupach 6-latków i szkołach podstawowych kl. 1-3, na terenie Polski. Organizatorem konkursu jest Barbara Dziuk Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Opera Śląska w Bytomiu.
Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Bytom Damian Bartyla.
Partnerem akcji jest Studio Filmów Rysunkowych Sp. z o.o. Bielsko-Biała, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Bytomiu, Centrum HANDLOWO-USŁUGOWE „AGORA”  w Bytomiu.
Zasięg ogólnopolski.
2. CEL KONKURSU
-  uświadomienie dzieciom jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz zdrowy tryb życia
-  nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    Uczestnikami konkursu są grupy 6-latków w przedszkolach  oraz uczniowie szkół podstawowych
w klasach 1-3 na terenie całej Polski.
2.    Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesyłać do dnia 15 listopada 2013r. do PSSE w Bytomiu (ostateczny termin wpływu prac).
3. Prace wykonane indywidualnie w formacie A-4 techniką tzw. płaską:  rysowanie, 
     malowanie,  techniką collage itp.
4. Prace przekazywane są osobiście lub przesyłką pocztową (decydująca jest data stempla pocztowego)
w następujący sposób:
 Dyrekcja przedszkola, szkoły przekazuje do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zwanej dalej „PSSE”, w terminie do dnia 15 listopada 2013r. na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu,
41-902 Bytom ul. Moniuszki 25,
z dopiskiem  Konkursu plastycznego pt: „ Z Bolkiem i Lolkiem dbam o ekologię i zdrowie”

5. Przekazaną prace należy:
a)    Czytelnie opisać : imię i nazwisko autora pracy, nazwa grupy, nazwa i adres przedszkola, telefon kontaktowy do koordynatora prac.
b)    Dołączyć do pracy wypełnione czytelnie i podpisane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia oświadczenie dotyczące zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
6.    Nadesłane prace nie będą zwracane.

4. KRYTERIA OCENY I SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Prace oceniane będą w skali od 1 do 5 pod względem:
a)    zgodności z tematem
b)    czytelności przekazu,
c)    estetyki wykonania
d)    oryginalności i kreatywności


5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do dnia 20.11.2013r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie miasta Bytom, a wystawę prac będzie można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu przy
ul.  Plac Sobieskiego 3 od 26.11.2013r. do 16.12.2013r.

6. NAGRODY KONKURSOWE
1.    Organizatorzy Konkursu gwarantują przyznanie nagród oraz dyplomów dla zwycięzców
za zajęcie I, II i III miejsca.
2.    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22.11.2013r. o godz. 12.00 podczas  przedstawienia związanego z 50-leciem obchodów powstania Bolka i Lolka w Operze Śląskiej
w Bytomiu. 

7. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru pracy jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
2. Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu.
3. Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku gdyby żadna    
z prac nie została uznana przez Komisję oceniającą, za spełniającą w pełni kryteria konkursu.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6. W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.