SFR Aktualności

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński powołał Macieja Chmiela na pełniącego obowiązki dyrektora Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Kadencja rozpocznie się 1 maja 2021 r

Pełny komunikat dostępny jest na stronie Ministerstwa. (link w kolorze niebieskim)

fot. Danuta Matloch - MKDNiS

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
2021-02-22

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

 

 1. Zamawiający

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

 1. Dane kontaktowe Zamawiającego

ul. Cieszyńska 24

43-300 Bielsko-Biała

RIK: 93/2016

NIP: 5472158573

REGON: 363661944

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Krzysztof Bielejewski – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Finansów

adres e-mail: inwestycje@sfr.com.pl

nr tel.: +48 33 812 63 41

 1. Podstawa prawna

Wstępne konsultacje rynkowe są prowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia

Zmawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji – Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej.

 1. Cel przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 

 1. Zamawiający planuje przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy, który będzie pełnił w imieniu Zamawiającego funkcję Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji – Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej.

 

 1. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej tj. w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

 

 1. Zamawiający w szczególności oczekuje, że wstępne konsultacje rynkowe pozwolą na rozeznanie na rynku odnośnie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przez Inwestora Zastępczego oraz ustalenie szacunkowej wartości zamówienia.

 

 

 1. W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 1. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

 

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych składają zgłoszenia do udziału w konsultacjach.

 

 1. Zgłoszenia można składać:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@sfr.com.pl
 2. osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Termin składania zgłoszeń: 26.02.2021. Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. Wnioski o dopuszczenie do udziału złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

 

 1. W treści zgłoszenia należy podać dane identyfikujące podmiot zainteresowany udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych (pełna nazwa i forma prawna podmiotu) oraz adres e-mail, nr tel. kontaktowego a także imię i nazwisko osoby do kontaktu, z którą indywidualnie zostanie ustalony termin wstępnych konsultacji rynkowych.

 

 1. Zamawiający nie wymaga od podmiotu składającego zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych złożenia oferty merytorycznej.

 

 1. Zamawiający będzie prowadził wstępne konsultacje rynkowe z prawidłowo umocowanymi przedstawicielami zainteresowanych podmiotów w okresie od dnia  01.03.2021 r. do dnia 05.03 2021 r. W przypadku gdy w imieniu podmiotu przystępującego do wstępnych konsultacji rynkowych działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika z bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, wówczas należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych stosowne pełnomocnictwo. W dniu konsultacji należy okazać Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli w oryginale lub poświadczonej kopii nie zostanie dołączone do zgłoszenia.

 

 1. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w niniejszym ogłoszeniu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione wszystkie podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym ich etapie lub odwołania konsultacji bez podania przyczyny.

 

 1. Zasady przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 

 1. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

 

 1. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

 

 1. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem we wstępnych konsultacjach.

 

 1. Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wyłącznie podmioty, które:

 

 1. dokonały zgłoszenia do udziału w konsultacjach poprzez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie określonym w pkt VI ppkt 3 powyżej;

 

 1. dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, nadzoru inwestorskiego (zastępczego) nad inwestycjami o podobnym charakterze jak planowane przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) brutto.

 

 1. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim. W razie koniczności, podmiot uczestniczący w konsultacjach będzie zobowiązany zapewnić tłumacza na swój koszt.

 

 1. Prowadzone konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993. r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.30), jeżeli podmiot uczestniczący w konsultacjach, nie później niż w momencie przekazania informacji zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym podmiotom.

 

 1. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w formie spotkań ustalanych każdorazowo przez Zamawiającego z podmiotem zainteresowanym w miejscu ustalonym przez Zamawiającego i podmiot zainteresowany. Spotkania mogą odbywać się indywidualnie z jednym podmiotem zainteresowanym lub z kilkoma podmiotami równocześnie. Spotkania będą odbywać się w Warszawie lub w innym miejscu ustalonym przez Zamawiającego i podmiot zainteresowany.

 

 1. Przystąpienie do wstępnych konsultacji rynkowych oznacza bezwarunkową zgodę podmiotu uczestniczącego na bezpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszelkich przekazanych Zamawiającemu informacji w ramach udzielanego w przyszłości zamówienia.

 

 1. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

 

 1. Wszelkie pytania dotyczące procedury i zasad wstępnych konsultacji rynkowych należy kierować na adres e-mail: Inwestycje@sfr.com.pl

 

 1. Zamawiający o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych poinformuje wszystkie podmioty uczestniczące w konsultacjach oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej.

 

Załączniki:

- wzór wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór inwestora zastępczego.